นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พื้นที่โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหารบัว หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง