นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70 และรุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย