นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มพื้นที่บริหารจัดการขยะมูลฝอย(cluster)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1 อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร จ.พังงา ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา