นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายวิสุทธิ์ ทองเจิม (กำนัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายวิชัช ชูดวง (ผู้ใหญ่บ้าน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา