นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายพีระยศ โสพรรณ (กำนัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง
2 13:30 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายปรินทร เดชแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี