นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)
2 14:00 - 00:00 เตรียมการเปิดงาน "เหมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา " ปี 2562 (VTR)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 เตรียมการซักซ้อมพิธีเปิดงานเหมืองแร่หมื่นล้านและงานกาชาดจังหวัดพังงา ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา