นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -