นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง "หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 8)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเลี้ยง/โรงฝึกอบรม เรือนจำจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา