นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านนอกนา หมู่ที่ 2 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย - ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชกา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา