นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเคลื่อนที่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านนอกนา หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา