นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP
สถานที่ : โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดพังงา