นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดพังงา