นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมซักซ้อมการออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีร้านกาชาด
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา