นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานประกอบการโรงแรม 3 แห่ง พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า
3 10:00 - 11:00 รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ สว.ทช.ขอเข้าพบเรื่อง "วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จ.พังงา