นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - ร่วมประชุมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์มางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา