นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการอบรมโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้งสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นแบบ "ดีเกฮูลู" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนบ้านบ่อแสน (อาคารดาหลา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา