นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดระยะเวลาเยียวยาความเสียหายให้กับผู้รับสัมปทานจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปลัดจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 (กำนัน) ตำบลคลองเคียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปลัดจังหวัดพังงา