นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา