นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม คกก.พิจารณาคัดเลือก "เด็กประพฤติดี มีค่านิยม" ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา