นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา