นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : สะพานท่าเทียบเรือมาเนาะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
2 10:00 - 00:00 ตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เสนอขอรับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 นายวิทูล บุญสพ (กำนัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว