นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 คณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ะพานท่าเทียบเรือมาเนาะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว