นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร