นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนจ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนจ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา