นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมกาประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงารพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา