นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:45 - 00:00 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านป่ายาง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือน ม.10 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่าและปลัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการท่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 ต.เกาะคอเขา อ.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเรือชุมชนบ้านปากเกาะ หมู่ 3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา