นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล กศน.อำเภอเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรสบูทีค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.เมืองฯ จ.พังงา