นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานกล่าวเปิดเวทีนโยบายสาธารณะการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ(เวทีระดับจังหวัด/เฉพาะประเด็น)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลาเขาช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคัดเลือกครูดีเด่นฯ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3