นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 14:00 ส่งมอบวัสดุการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียน และประสานด้านสถานที่ที่จะพิจารณาจัดสร้างห้องสุขาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ณ ชุมชนหมู่บ้านมอแกน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนหมู่บ้านมอแกน ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 09:30 - 16:00 ประธานการประชุมสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนจ.