นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาของวัฒธนธรรมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา