นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) อ.เมืองพังงา