นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
2 19:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา