นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:10 - 10:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำรนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา