นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา