นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดงานโครงการ "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ส่งเสริมความสามัคคี ่ความเป็นระเบียบวินัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนตามแนวทางฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 พิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ปี 62
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการปางช้างและควาญช้างเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)