นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา