นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี รร.ภูงา อ.เมือง จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การฯ (ห้องเล็ก) อบจ.