นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมตรวจสถานที่และประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานบริการที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา