นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมตรวจสถานที่และประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานบริการที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานบริการในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน 5 แห่ง
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติ (Drill) ตามโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทสาธารณภัยจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3 ( ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล)
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา