นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดปากคลอง ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง