นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 บันทึกเทปรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงาขออนุญาติเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเข้าพบเพื่อหารือการนำผลงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา