นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ชั้น 2
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเทศบาลตะกั่วป่าและปลัดฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา