นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา