นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ชั้น 3 อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 12:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา