นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจกพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/62
รายละเอียด : และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
สถานที่ : ณ ห้องประชุมตะโกรา 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน(อาคาร 35 ) ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา