นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ไอดิน บูติค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.นบปริง จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา