นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมวิดิทัศน์ทางไกล (Video conference system ) การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่บ้านมอแกน (พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 4 เป็นประธาน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์ จ.พังงา