นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานเปิดป้ายศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านลุมพินี ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา