นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 12:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพังงา (กบร.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา