นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา